Naujienos

Skelbiamas konkursas Vidaus ligų skyriaus vedėjo-gydytojo pareigoms užimti

2021 06 09


Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, Rusnės g. 1,

LT-99185, Šilutė, kodas: 277329430

Pareigų pavadinimas: Vidaus ligų skyriaus vedėjas-gydytojas

Laikotarpis: renkamas 5 metams

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Vidaus ligų skyriaus vedėjas-gydytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos nacionalinių sveikatos sistemų viešųjų įstaigų padalinių vadovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:


1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.  būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2.  mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

1.3.  turėti nemažiau kaip 1 metų darbo patirtį medicinos srityje ir turėti su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijoms susijusios srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro laipsnį);

1.4.  Vidaus ligų skyriaus vedėju - gydytoju gali dirbti gydytojas įgijęs gydytojo specialisto licenciją.

2. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai:

2.1.  išmanyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo politiką bei jų vadybą;

2.2.  sugebėti užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą bei vykdyti kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

2.3.  gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti gydymo paslaugų teikimą Ligoninės skyriuje, į kurį yra priimtas dirbti;

2.4.  žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti gydymo procesą bei gydymo proceso priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti gydymo proceso kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

2.5.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

2.6.  gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus;

2.7.  išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

2.8.  turėti gerus raštvedybos įgūdžius;

2.9.  mokėti naudotis sveikatos priežiūros įstaigos informacinėmis sistemomis bei  šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (,,MS Office" programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
  4. Užpildyta pretendento anketa.
  5. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija.
  6. Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Telefonas pasiteirauti 8 441 610 53 , el. p. irena.erciuviene@silutesligoninė.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jo einanti darbo diena).

Pretendento anketa

Prašymas leisti dalyvauti konkurse

Teisės aktai, iš kurių nuostatų bus užduodami klausimai per testą, sąrašas

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjo-gydytojo pareiginiai nuostatai