Asmens duomenų apsauga

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės asmens duomenų tvarkymo politika 

Ši Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės asmens duomenų tvarkymo politika numato, kaip VšĮ Šilutės ligoninė, kurios įstaigos kodas 277329430, veikianti adresu Rusnės g. 1, LT-99185 Šilutė, (toliau – Ligoninė) tvarko paciento duomenis, įskaitant:

 • kokius paciento duomenis tvarko Ligoninė;
 • kokiais tikslais ir pagrindais Ligoninė tvarko paciento duomenis;
 • kam gali būti perduodami paciento duomenys ir iš kur Ligoninė gali gauti paciento duomenis;
 • Paciento duomenų saugojimo terminai;
 • Paciento teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu Ligoninėje;
 • Kitus su paciento asmens duomenų tvarkymu susijusius aspektus.

Šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje vartojamos sąvokos teisės aktuose vartojamas sąvokas, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Ligoninė yra paciento asmens duomenų valdytoja. Ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, jo kontaktai: pareigunas(eta)silutesligonine.lt, mob.tel. 8 687 53 852.

Kokius paciento duomenis tvarkys Ligoninė?

Ligoninė tvarkys tuos paciento asmens duomenis, kuriuos pacientas pateiks Ligoninei, įskaitant specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata.

Ligoninė taip pat gali tvarkyti paciento asmens duomenis, kuriuos gali gauti iš kitų šaltinių: teisės aktų numatytais atvejais – iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų, VĮ Registrų centro; iš tyrimus atliekančių laboratorijų; draudimo bendrovių, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis.

Kokiais tikslais Ligoninė tvarkys paciento asmens duomenis?

Ligoninė paciento asmens duomenis tvarkys tam, kad Ligoninė galėtų:

 • sudaryti ir vykdyti sutartį su pacientu;
 • teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus;
 • įgyvendinti Ligoninės teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į pacientų skundus ir kt.;
 • vykdyti Ligoninės pareigas ir teisės, susijusias su valstybinės e. sveikatos informacinės sistemos naudojimu;
 • administruoti pacientų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į pacientų užklausas, kurias jie pateikia telefonu ar el. paštu, taip pat internetu;
 • vykdyti pacientų registraciją, įskaitant siekiant priminti pacientams apie jų vizito laiką;
 • susisiekti su pacientu, kai tai reikalinga dėl paslaugų teikimo, vykdyti sutartį, sudarytą su pacientu arba siekiant užtikrinti paciento interesus ir tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti pacientą apie tyrimų rezultatus, informuoti pacientą dėl paslaugų apmokėjimo ir kt.).

Kuo remiantis Ligoninė tvarkys paciento asmens duomenis?

Ligoninė paciento asmens duomenis, gali tvarkyti šiais pagrindais:

 • kai pacientas sutiko, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto (paciento) interesai;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba valdyti sveikatos priežiūros sistemas, remiantis taikytinais teisės aktais.

Duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 str. 2 d. a), c), f), h) punktuose.

Kam gali būti teikiami paciento asmens duomenys?

Ligoninė paciento asmens duomenis gali teikti:

 • atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus: kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms, biudžetinėms įstaigoms (pavyzdžiui, teritorinėms ligonių kasoms, skundus nagrinėjančioms institucijoms, Nacionaliniam transplantacijos biurui ir kt.);
 • siekiant vykdyti sutartį su pacientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas: tyrimus atliekančioms laboratorijoms, VĮ Registrų centrui, draudimo bendrovėms, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis;
 • Ligoninė taip pat gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti paciento asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, laboratorijos ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su paciento asmens duomenų saugojimu.

Kiek laiko Ligoninė saugos paciento asmens duomenis?

Pacientų asmens duomenys bus saugomi:

 • teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi;
 • tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, o taip pat pacientų nuotraukos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų pagal sutartį suteikimo pabaigos.

Paciento duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose numatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Ligoninės informacines sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz., atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, paciento asmens duomenys bus ištrinti per protingą laiką.

Kokias teises pacientas turi?

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus ribojimus ir juose nustatytomis sąlygomis, pacientas turi teisę:

 • prašyti, kad Ligoninė pacientui leistų susipažinti su jo asmens duomenimis;
 • reikalauti, kad Ligoninė ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi;
 • kreiptis į Ligoninės administraciją dėl paciento asmens duomenų, kuriuos jis pats pateikė Ligoninei ir kurie tvarkomi elektroniniu formatu, perkėlimo pacientui ir / ar kitam duomenų valdytojui.

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas: ada(eta)ada.lt).

Kai paciento asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – pacientas visuomet turi teisę atšaukti duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Ligoninei šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje ir / arba sutartyje su pacientu nurodytais Ligoninės kontaktais.

 VšĮ Šilutės ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų kartu su garso įrašymu tvarkymo VšĮ Šilutės ligoninėje taisyklės

Ligoninės kontaktai

Kilus klausimų, susijusių su paciento teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant įgyvendinti Paciento teises, prašome kreiptis į Ligoninę adresu Rusnės g. 1, LT-99185 Šilutė, telefonu +370 687 53852, el.p. pareigunas@silutesligonine.lt.