Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) 2016/679. Šis Reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tvarkyti duomenis skaidriai, t. y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises. 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Šilutės ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Daiva Balčytytė, darbų saugos ir duomenų apsaugos specialistė.

Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galite telefonu +37068753852 arba el. paštu: dap@silutesligonine.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas:
  • padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui;
  • dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga;
  • teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais. Asmuo taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt.
Duomenų apsaugos politika

Viešojoje įstaigoje Šilutės ligoninėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016 m.  balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės tvarkomų asmenų duomenų sąrašas

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įstaigoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

Kandidatų atranka – Privatumo pranešimas.
Darbo sutarties vykdymas – Privatumo pranešimas.
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas – Privatumo pranešimas.
Prašymai, skundai ar su jais susiję pranešimai – Privatumo pranešimas.
Pranešėjų apsauga – Privatumo pranešimas.
Korupcijos prevencija – Privatumo pranešimas.

Duomenų subjektų teisės

Informuojame, kad Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą:

  • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.
.
Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą tvarkant asmens duomenis VšĮ Šilutės ligoninėje skaitykite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis VšĮ Šilutės ligoninėje tvarkos apraše.
.
Vaizdo stebėjimas

Siekiant užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu Viešosios įstaigos Šilutės ligoninėje yra vykdomas vaizdo stebėjimas Įstaigos teritorijoje ir patalpose (Priėmimo-skubios pagalbos skyrius), siekiant užtikrinti: pacientų bei personalo saugumą; jų turto saugumą; apginti jų teises bei laisves; kontroliuoti pašalinių asmenų patekimą į Įstaigą; įsilaužimo atvejais. Vaizdo duomenis tvarko duomenų valdytojo Įstaigos vadovo (vyriausiojo gydytojo) įsakymu paskirti asmenys, kurie gali atlikti vaizdo duomenų peržiūrėjimą. Įstaigos vaizdo stebėjimas reglamentuotas vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtintose Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse.

Vaizdo stebėjimą reglamentuoja Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.