Medicininių dokumentų kopijų išdavimo tvarka

MEDICINOS DOKUMENTŲ IR KOPIJŲ IŠDAVIMO TVARKA

  

1. Pacientas turi teisę gauti savo gydymo stacionare ligos istorijos, asmens sveikatos istorijos ar kitų medicinos dokumentų kopijas, išskyrus tuos atvejus, kai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei.

2. Pacientas, pateikęs prašymą Raštinės darbuotojui (sekretorei), gali gauti savo medicinos dokumentų kopijas.

3. Jeigu pacientas tuo laiku dar gydosi stacionare ar Konsultacinėje poliklinikoje, apie kopijos išdavimą sprendžia jo gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas ir organizuoja prašomų dokumentų kopijų atlikimą.

4. Jeigu pacientas prašo jo medicinos dokumentų nesigydydamas ligoninėje apie kopijos atlikimą sprendžia vyr.gydytojo pavaduotojas medicinos reikalams.

5. Medicininių dokumentų kopijos turi būti atliekamos ir pateikiamos prašančiajam ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

6. Už medicinos dokumentų kopijų atlikimą pacientas ar jo atstovas privalo susimokėti kasoje pagal įstaigoje patvirtintus įkainius.

7. Apie medicininio dokumento kopijos išdavimą turi būti pažymėta paciento medicinos dokumentuose.

8. Atsiimdamas medicinos dokumentų kopijas, pacientas Raštinės darbuotojui (sekretorei-referentei) pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar atstovaujamojo asmens raštišką įgaliojimą.