Sveikatos draudimas

KAS YRA PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS

     
Privalomasis sveikatos draudimas, tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Išlaidos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kuris sudaro privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindą, yra savarankiškas ir neįtrauktas į valstybės ir savivaldybių biudžetus. 

KAS LIETUVOJE APDRAUSTI PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU

Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos; 
2. nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
3. laikinai gyvenantys ir Lietuvos Respublikoje teisėtai dirbantys užsieniečiai; 
4. laikinai gyvenančių ir Lietuvos Respublikoje teisėtai dirbančių užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai;
nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, draudžiami valstybės lėšomis. 


KOKIEMS ASMENIMS TEIKIAMOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS APMOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

Valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apmokama šių asmenų asmens sveikatos priežiūra: 

1. Lietuvos Respublikos karių; 
2. užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje; 
3. užsieniečių, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (išskyrus valstybės lėšomis apdraustus privalomuoju sveikatos draudimu papildomą ar laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusius užsieniečius); 
4. teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose; 
5. nuteistųjų laisvės atėmimu bei asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės. 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis šių asmenų ir valstybės lėšomis apdraustų asmenų privalomajam sveikatos draudimui ir sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, išskyrus, kai šios paslaugos teikiamos Teisingumo, Krašto apsaugos ar Vidaus reikalų ministerijų valdymo srities sveikatos priežiūros įstaigose. 

Informacija gyventojams apie privalomąjį sveikatos draudimą