Pacientų kreipimosi tvarka

PACIENTŲ KREIPIMOSI TVARKA

Ligoninė teikia antrines stacionarines ir ambulatorines, būtinąsias ir planines, nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

DĖL BŪTINOSIOS PAGALBOS

Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicinos pagalbos tarnybų į ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių (Rusnės g. 1, Šilutė), visą parą pagal kompetenciją užtikrinama (suteikiama ir organizuojama) būtinoji (pirmoji ir/ar skubioji) medicinos pagalba.

Būtinosios pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. Balandžio 8d. Įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas“. Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-208 ir galiojančiomis jo redakcijomis.

Esant būtinosios medicinos pagalbos indikacijoms, pacientams suteikiama nemokama ambulatorinė ar stacionarinė medicininė pagalba (paslaugos teikiamos ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu).
Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
• visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
• laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
• ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
• užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.
Nesant indikacijų būtinajai medicinos pagalbai ir neturint siuntimo ir/ar privalomojo sveikatos draudimo - pacientai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas moka patys, jei nėra sudaryta sutartis su gydymo ištaigą prie kurios jie prisirašę.

DĖL PLANINIO GYDYMO

Dėl planinės medicinos pagalbos pacientai stacionarizuojami per Priėmimo-skubios pagalbos skyrių (darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val.), kuriame jie registruojami, apžiūrimi ir su gydymo stacionare ligos istorija siunčiami į atitinkamus skyrius.

Planine tvarka pacientai į ligoninę guldomi po gydytojų specialistų konsultacijos, įvertinus stacionarinio gydymo tikslingumą. Pacientai privalo turėti siuntimą, kuriame turi būti nurodyta trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, stacionarizavimo tikslas, ligų gydymo profilis.

Priėmimo skyriaus registratūroje pacientai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą, nepilnamečių paciento gimimo liudijimą ir kitus būtinus dokumentus. Registratūros darbuotojai įvertiną pateiktus dokumentus, paciento draustumą.
Jei pacientai atvyksta be siuntimo, asmens dokumentų ir ligonių kasų informacinės sistemos (SVEIDRA posistemi SPAP) duomenimis, pacientai nėra drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, tai stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos eilės tvarka tik pacientui raštu patvirtinus vyriausiojo gydytojo nustatytos formos sutikimą dėl mokamu paslaugų teikimo ir apmokėjimo bei sumokėjus už teikiamas paslaugas pagal galiojančius įkainius ligoninės nustatyta tvarka.
Stacionarizuojami pacientai Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus sanitariniame kabinete perrengiami ligoninės drabužiais, leidžiama nusiprausti (nuprausiami) ar kitaip paruošiami stacionarizavimui. Medicinos personalui leidus pacientai persirengia asmeniniais drabužiais. Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi.
Pacientų asmeniniai drabužiai ir avalynė paliekami saugoti ligoninės rūbinėje vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka arba, lydinčių pacientą asmenų pageidavimu ir užtikrinus rūbų pristatymą paciento išrašymo iš ligoninės dieną, atiduodami lydintiems pacientą asmenims. Palikti ligoninėje saugoti drabužiai, avalynė registruojami nustatyto pavyzdžio perdavimo akte vyriausiojo gydytojo nustatyta tvarka. Priėmimo skyriuje surašomas rūbų perdavimo aktas 2 egzemplioriais. Vienas šio akto egzempliorius pridedamas prie rūbų, antras klijuojamas į ligos istoriją. Pacientą išrašant iš stacionaro, jam grąžinami priimti saugoti asmeniniai rūbai. Pageidautina, kad pacientas turėtų pižamą, chalatą, rankšluostį, šlepetes, asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetuką, dantų pastą ir pan.).
Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje bendrosios praktikos slaugytoja atlieka pirminį paciento sveikatos būklės, gyvybinių funkcijų rodiklių įvertinimą, pacientą apžiūri Priėmimo skyriaus gydytojas arba kviečiamas atitinkamo profilio skyriaus gydytojas ar budintis gydytojas.
Gydytojui nusprendus, kad pacientą reikia stacionarizuoti, jis nukreipiamas į atitinkamo ligų gydymo profilio skyrių.

DĖL PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

Planinėms ambulatorinėms konsultacijoms pacientai registruojasi: tiesiogiai atvykę į Konsultacinės poliklinikos registratūrą, paskambinę telefonu (8441) 61040 ar internetu www.esveikata.lt

VšĮ Šilutės ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje teikiamos paslaugos valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

 • vidaus ligų;
 • neurologijos;
 • kardiologijos;
 • endokrinologijos;
 • dermatovenerologijos;
 • pulmonologijos;
 • oftalmologijos;
 • otorinolaringologijos;
 • vaikų ligų;
 • vaikų pulmonologijos
 • vaikų endokrinologjos;
 • ortopedijos ir traumatologijos;
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos;
 • nefrologijos;
 • urologijos;
 • akušerijos ginekologijos;
 • chirurgijos;
 • radiologijos;
 • echoskopijos;
 • endoskopijos;
 • gastroenterologijos.

Teikiamos ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (neapmokamos PSDF biudžeto lėšomis). Šios paslaugos teikiamos po to, kai tą pačią darbo dieną tokias pačias paslaugas, teikiamas PSDF biudžeto lėšomis, gauna visi pacientai, iš anksto užregistruoti į tos dienos šių paslaugu laukimo eilę.

Nemokamos ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientams:

 • turintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įformintą ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą siuntimą į specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą);
 • gydytojo specialisto, į kurį kreipėsi pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, išduotą siuntimą į kitą tos pačios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą arba kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją bei šių gydytojų specialistų tolesnį kreipimąsi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo to paties gydymo epizodo metu, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ir (ar) gauti reikiamas asmens sveikatos prieiiüros paslaugas (tęstinis siuntimas);
 • Dėl būtinosios medicinos pagalbos siuntimas nereikalingas. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Kreipiantis pacientui (apdraustam PSDF biudžeto lėšomis)  dėl gydytojo dermatovenerologo paslaugų, siuntimas nereikalingas.

DĖL INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMO

Pacientui nuo 16 metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugu teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktu nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytoju konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant vyriausiojo gydytojo patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.