Pacientų teisės ir pareigos

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Pacientas turi teisę gauti kvalifikuotas ir kokybiškas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Paciento teisės:

2.1. Pasirinkti skyriaus gydytoją, slaugytoją. Pacientas gali žinoti jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas, turimą kvalifikaciją.

2.2. Gauti informaciją apie teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.

2.3. Suprantamai gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio

tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

2.4. Atsisakyti jam skirto gydymo ir/ar diagnostikos metodų. Atsisakymą turi patvirtinti savo parašu medicininiuose dokumentuose.

2.5. Prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo gydymo stacionare, asmens sveikatos istorijų ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos.

2.6. Nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Teisę nežinoti turi patvirtinti savo parašu medicinos dokumentuose.

2.7. Skųstis dėl teikiamų paslaugų kokybės.

2.8. Pareikšti padėkas už suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

3. Pacientų pareigos:

3.1. Rūpintis savo sveikata ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus.

3.2. Informuoti asmens sveikatos priežiūros specialistus apie persirgtas ligas bei jam žinomą esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, lytiniu keliu plintančias užkrečiamas ligas).

3.3. Išsamiai susipažinti su pateikiamomis sutikimų rašytinėmis formomis, išsiaiškinti su gydančiu gydytoju ar kitu asmens sveikatos priežiūros specialistu visus neaiškius klausimus ir tik tada pasirašyti atitinkamuose dokumentuose.

3.4. Palatoje gydytojų vizitacijos/procedūrų metu ir/ar bendrosios praktikos slaugytojų procedūrų atlikimo metu nekalbėti mobiliuoju telefonu.

3.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

3.6. Laikytis bendrų nustatytų elgesio normų.

3.7. Tausoti ligoninės inventorių bei kitą joje esantį turtą.

3.8. Gerbti kitų pacientų teises, orumą bei savo veiksmais nekenkti jų sveikatai.

3.9. Gerbti sveikatos priežiūros specialistų darbą bei jų orumą.

3.10. Nerūkyti ligoninės patalpose bei teritorijoje.

3.11. Nevartoti ir nelaikyti alkoholio bei kitų svaiginančių preparatų.

3.12. Stacionare laikytis nustatytų ligonio sveikatos priežiūros rėžimų.

3.13. Išeinant iš skyriaus, informuoti bendrosios praktikos slaugytoją. Savavališkas išėjimas iš skyriaus ilgiau negu 30 min. laikomas rėžimo pažeidimu ir pacientas išrašomas iš ligoninės.

3.14. Spintelėje laikyti negendančius maisto produktus ir gaivinančius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus laikyti šaldytuve;

3.15. Netrikdyti pokalbiais mobiliuoju telefonu kitų palatos pacientų ramybės, o ilgesniems pokalbiams išeiti į koridorių ar vestibiulį.

3.16. Draudžiama fotografuoti, filmuoti ir/ar daryti garso įrašus apie ligoninės personalą ir kitus pacientus be išankstinio raštiško ligoninės administracijos ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo.

3.17. Informuoti lankytojus apie lankymo taisykles;

3.18. Informuoti gydantį gydytoją ar bendrosios praktikos slaugytoją apie nukrypimus nuo paskyrimo ar nustatyto rėžimo, dėl kurių yra duotas sutikimas;

3.19. Vykdyti gydančio gydytojo rekomendacijas, pasibaigus stacionarinio ar ambulatorinio gydymo epizodui.

3.20. Atlyginti ligoninei padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.21. Nelaikyti palatose viršutinių rūbų ir avalynės.

3.22. Saugoti asmeninius savo daiktus ir nepalikti jų be priežiūros;

3.23. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų ar nesilaiko šiose taisyklėse numatytos tvarkos ir tuo kelia grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, ligoninė turi teisę nutraukti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.